duro yìng |ㄥˋ
形容词
1. 质地坚固,不易破碎 硬木 yìngmù
yìngdù 固体坚硬的程度
yìngtǐ 通常是指计算机系统中有形的装置和设备的总称
2. 坚决 强硬 qiángyìng
yìnghàn 刚正坚毅,不肯屈辱的男人
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.