tablet bēi ㄅㄟ
名词
刻有文字或图画并有纪念意义的建筑物 里程碑 lĭchéngbēi 纪念碑 jìniànbēi
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.