quantifier
1. 量词,计算长度的单位,一码等于 0.9144 公尺 十码 shímǎ
2. 量词,计算事情的单位 两码事 liǎngmǎshì
3. 量词,计算利率的单位,一码即 0.25 个百分点 银行放款利率调降了一码。 Yínháng fàngkuǎn lìlǜ diàojiàng le yīmǎ.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.