zhù ㄓㄨˋ
动词
诚心说出对人对事的美好愿望 祝您健康! Zhù nín jiànkāng!

bid zhù
名词
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.