zhǒng ㄓㄨㄥˇ
名词
1. 人的族类 黄种人 huángzhŏngrén 种族 zhǒngzú
2. 生物学上的分类名称 物种 wùzhǒng
3. 植物结的子 种子 zhǒngzǐ

zhǒng
quantifier
量词,计算人或事物的类别的单位 各种情况 gèzhŏng qíngkuàng

speciesplanten zhòng ㄓㄨㄥˋ
动词
把种子或秧苗埋在土里 种花 zhòng huā
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.