scales chèng ㄔㄥˋ
名词
一种测物体重量的器具
chènggǎn 杆秤上标有刻度单位的木杆部分,起支持物重和秤砣的作用,并在计量后标示出重量 秤重 chèngzhòng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.