jī ㄐ|
动词
累聚 日积月累 rìjī-yuèlĕi


名词
数与数相乘的得数,或称为“积数”

product
形容词
长久累存的 积怨 jīyuàn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.