chēng ㄔㄥ
动词
1. 叫做、称呼 谎称专家 huǎng chēng zhuānjiā
2.
chēngkuài 表示痛快、快意
3. 赞扬
chēngdào 赞扬(某事物)

chēng
名词
名号、名称
chēngwèi 称呼

weigh up chèn ㄔㄥˋ
动词
适合于
xiāngchèn 合适
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.