wěn ㄨㄣˇ
动词
控制、安定 站稳脚步 zhànwĕn jiǎobù

wěn
形容词
1. 固定不动摇、安全 安稳 ānwĕn 稳定 wĕndìng
2. 妥当、妥贴 稳当 wĕndàng
3. 沉着不轻浮 稳重 wĕnchòng

wěn
副词
一定、准是 稳操胜算 wěn cāo shèngsuàn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.