kōng ㄎㄨㄥ
形容词
不包含什么,没有内容 空箱子 kōng xiāngzi

kōng
名词
天、天际 蓝色的天空 lánsè de tiānkōng

kōng
副词
枉费、白白的 空跑了一趟 kōng păo le yī tàng

empty-handed kòng ㄎㄨㄥˋ
形容词
使空,腾出来 空地 kòngdì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.