wō ㄨㄛ
名词
1. 鸟兽、昆虫居住的地方 蚂蚁窝 măyĭ wō
2. 人聚集或居住的地方 贼窝 zéiwō
3. 凹陷的地方 酒窝 jiǔwō

lair
quantifier
量词,计算窝巢的单位 一窝小狗 yī wō xiǎogǒu
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.