duān ㄉㄨㄢ
形容词
正、正直 品行不端 pĭnxìng bù duān

duān
名词
事物的起始 开端 kāiduān

duān
动词
以手托物 端菜上桌 duāncài shàngzhuō 端碗 duānwǎn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.