děng ㄉㄥˇ
名词
级别 次等 cìděng

děng
动词
等待、等候 等朋友 děng péngyǒu

děng
副词
表示列举未尽、省略 刀叉、杯子等 dāochā, bēizi děng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.