cù ㄘㄨˋ
名词
聚集,丛凑,或丛聚成的堆或团 簇集 cùjí

cù ㄘㄨˋ
quantifier
量词,用于聚集成团的东西 一簇玫瑰花 yī cù méiguīhuā
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.