jí ㄐ|ˊ
名词
书籍、册子 古籍 gŭjí
jíguàn 祖居或个人出生的地方
hùguàn 登记以备查考用的人口名册、档案
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.