jīng ㄐ|ㄥ
形容词
经过提炼或挑选的 精盐 jīngyán

jīng
名词
完美,最好 取其精华 qŭ qí jīnghuá
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.