sù ㄙㄨˋ
形容词
白色 素服 sùfú
sùcái 创作文学、艺术的原始材料
sùcài 蔬菜、瓜果等做的菜
sùmiáo 单纯用线条描写、不加色彩的画
sùshí 素的饭食和点心


副词
平日的 素不相识 sù bù xiāngshì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.