jǐn ㄐ|ㄣˇ
形容词
1. 密合,“松”的相反 衣服太紧了。 Yīfu tàijǐn le.
2. 密切合拢的 抓紧 zhuājĭn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.