紧急呼救

紧急呼救

SOS

紧急呼救

SOS

紧急呼救

SOS

紧急呼救

SOS

紧急呼救

S.O.S.

紧急呼救

SOS

紧急呼救

SOS

紧急呼救

SOS

紧急呼救

SOS

紧急呼救

救難信号

紧急呼救

SOS

紧急呼救

SOS

紧急呼救

SOS

紧急呼救

SOS

紧急呼救

SOS

紧急呼救

SOS

紧急呼救

สัญญาณขอความช่วยเหลือ

紧急呼救

SOS

紧急呼救

tín hiệu cấp cứu SOS