jí ㄐ|ˊ
名词
1. 等第、事物的等次 一年级学生 yī niánjí xuéshēng
2. 等级 一级产品 yī jí chănpĭn
3. 台阶 石级 shíjiē

stage
quantifier
1. 量词,计算台阶、楼梯、塔层等的单位 三十级的阶梯 sānshíjí de jiētī
2. 量词,计算事物分级的单位 七级的强震 qī jí de qiángzhèn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.