niǔ ㄋ|ㄡˇ
名词
1. 可将衣服扣起来的东西 纽扣 niǔ kòu
2. 器物可抓住的提柄、系带 门纽 ménniǔ
3. 控制事物的关键 枢纽 shūniǔ
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.