shēn ㄕㄣ
名词
指旧时地方上有势力、有功名的人
tŭháo lièshēn 泛指横行乡里、仗势欺人的恶势力
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.