thinness xì ㄒ|ˋ
形容词
微小 细丝 xìsī
xìbāo 生物体的基本结构和功能单位
xìjié 比较详细、零碎的项目或内容
xìjùn 一种单细胞的微生物,有的会引发疾病,有些对人类有益
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.