zhōng ㄓㄨㄥ
名词
1. 最后 自始至终 zìshĭ-zhìzhōng
2. 指人死 临终 línzhōng

zhōng
副词
最后的 终必成功 zhōng bì chénggōng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.