jué ㄐㄩㄝˊ
动词
1. 切断、隔开 断绝 duànjué
2. 回拒、不接受 拒绝 jùjué
3. 停止 杜绝 dùjué
4. 没有后代 绝后 juéhòu

jué
形容词
独一无二的 绝技 juéjì 绝世美女 juéshì měinǚ
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.