tǒng ㄊㄨㄥˇ
名词
1. 事物相互之间连续的关系 系统 xìtǒng
2. 相继不绝的体系、关系 血统 xiětǒng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.