xù ㄒㄩˋ
名词
1. 喻指事情的开端 千头万绪 qiāntóu-wànxù
xùlùn 学术论著开头说明全书主旨和内容等的部份
2. 指心情、思想等 情绪 qíngxù
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.