yuán ㄩㄢˊ
名词
1. 命定的机遇 缘分 yuánfèn
2. 器物的边沿 桌缘 zhuōyuán
3. 原因 无缘无故 wúyuán wúgù
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.