zhì ㄓˋ
动词
1. 搁、放 搁置一边 gēzhì yībiān
2. 设立、布置 装置 zhuāngzhì
3. 购入 添置一些用具 tiānzhì yīxiē yòngjù
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.