qún ㄑㄩㄣˊ
名词
众人、聚集 群居 qúnjū

qún
动词
聚集、联合
qúnjí 同类相聚

qún
形容词
众多的
qúnshān 山连山

qún
quantifier
量词,用于成群的人或物 一群小鸟 yī qún xiăoniăo
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.

skupina, stádo

flok

lauma, nippu

stado, svežanj

束, 群れ

무리, 송이

flock, klase

กลุ่ม พวง รวง เครือ, ฝูงสัตว์

chùm, đàn