ér ㄦˊ
连接词
1. 又(表示并列关系) 简单而大方 jiǎndān ér dàfāng
2. 却,但是 油而不腻 yόu ér bù nì
3. 表示递进关系 不仅...而且 bùjĭn...érqiĕ
4. 表示转折关系 似是而非 sìshì érfēi
5. 表示假设关系 人而无信,不知其可。 Rén ér wúxìn, bùzhī qí kĕ.
6. 用在副词之后,表示修饰关系 侃侃而谈 kǎnkǎn ér tán
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.