zhí ㄓˊ
名词
1. 分内该做的事 天职 tiānzhí
2. 从事的工作 就职 jiùzhí

zhí
动词
掌管 职掌教育 zhízhăng jiàoyù
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.