pìn ㄆ|ㄥˋ
动词
聘请、雇佣 聘用有经验的工人 pìnyòng yŏu jīngyàn de gōngrén
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.