gǔ ㄍㄨˇ
名词
1. 大腿,膝盖以上的腿部 股骨 gǔgǔ
2. 一阵、一缕 一股风潮 yīgǔ fēngcháo
3. 集合资金的一份 股份制 gŭfènzhì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.