hú ㄏㄨˊ
副词
随意乱来
húnào 指没有根据,不符实际的瞎说,或说胡话


名词
姓氏 胡小姐 Húxiǎojiĕ
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.