胰岛素

胰岛素

insulin

胰岛素

insulina

胰岛素

inzulín

胰岛素

insulin

胰岛素

Insulin

胰岛素

insulina

胰岛素

insuliini

胰岛素

insuline

胰岛素

inzulin

胰岛素

insulina

胰岛素

インシュリン

胰岛素

인슐린

胰岛素

insuline

胰岛素

insulin

胰岛素

insulina

胰岛素

insulin

胰岛素

สารชนิดหนึ่งสกัดจากตับอ่อน

胰岛素

ensülin

胰岛素

chất insulin