yōng
动词
过度、肿 身躯臃肿 shēnqū yōngzhŏng
yōngzhǒng 形容肥胖笨重的样子
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.