yì |ˋ
名词
胸膛、怀抱
yìcè 主观地推测
yìduàn 凭臆测来断定


副词
主观的、私心猜测的 臆度 yìdù 臆测 yìcè
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.