zì ㄗˋ
代词
本人,己身 自言自语 zìyán-zìyŭ


介词
从、由 自远而近 zì yuăn ér jìn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.