zhì ㄓˋ
动词
1. 给予 致电慰问 zhìdiàn wèiwèn
2. 达到、实现 学以致用 xuéyĭzhìyòng

zhì
名词
情趣 兴致 xìngzhì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.