háng ㄏㄤˊ
动词
船、飞机等的行走 在狂风巨浪中航行 zài kuángfēng jùlàng zhōng hángxíng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.