jié ㄐ|ㄝˊ
名词
1. 物体各段相连的部位 竹节 zhújié
2. 段落、单位 章节 zhāngjié
3. 事情的经过情形 情节 qíngjié
4. 姓氏

jié
动词
省减,限制 节电 jié diàn

paragraph jié
quantifier
1. 量词,计算文章或乐曲段落的单位 第一章第二节 dì-yī zhāng dì-èr jié
2. 量词,计算时间分段的单位 今天上三节课。 Jīntiān shàng sān jié kè.
3. 量词,计算车厢数目的单位 这列火车有十二节车厢。 Zhèliè huǒchē yǒu shíèrjié chēxiāng.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.