gǒu ㄍㄡˇ
形容词
随便、轻率 一丝不苟 yīsī bù gǒu

gǒu
连接词
(文言)如果、假使 苟无民,何以有君。 Gǒu wú mín, héyĭ yǒu jūn.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.