yīng |ㄥ
名词
1. 植物的花 落英缤纷 luòyīng bīnfēn
2. 指英国
yīngbàng 英国的本位货币
yīngchǐ 英美长度单位
yīngcùn 英美长度单位
yīnglǐ 英美长度单位
3.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.