huāng ㄏㄨㄤ
形容词
空旷冷清、偏僻 荒凉的村庄 huāngliáng de cūnzhuāng

huāng
名词
1. 严重的缺乏 饥荒 jīhuāng
2. 破烂废弃的物品 拾荒 shíhuāng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.