mò ㄇㄛˋ
副词
表示否定,相当于“不” 爱莫能助 ài mò néng zhù


副词
不要 请莫见怪! Qĭng mò jiànguài!
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.