lào ㄌㄠˋ
动词
丢了,漏掉 还落了几百元 hái làole jǐbǎiyuán

luò ㄌㄨㄛˋ
动词
物体向下降 下落的石头 xiàluò de shítou
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.

fall