mēng ㄇㄥ
动词
1. 欺骗 蒙住 mēngzhù
2. 胡乱猜对或得到 瞎蒙上 xiāmēngshàng

méng ㄇㄥˊ
动词
欺骗、瞒骗 蒙骗 méngpiàn 蒙蔽 méngbì

méng
名词
盲人,有眼珠而看不见 蒙瞍 mēngsǒu
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.