suī ㄙㄨㄟ
连接词
表示转折或推想的连词 他虽聪明,但不认真。 Tā suī cōngmíng, dàn bù rènzhēn.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.