xiě ㄒ|ㄝˇ
名词
体内脉管中流动的液体 鲜血 xiānxiĕ
xiĕxíng 血液的类型
xiĕyā 血管中的血液对血管壁的压力

xiě
形容词
有血缘关系的 血统 xiětǒng 血亲 xiěqīn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.